IV Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej - OFFO 2011

Regulamin

I Wstęp:

1. IV Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej - OFFO 2011 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się w listopadzie 2011 roku na terenie Górnego Śląska. Festiwal oparty jest na zasadach wystawy zaproszeniowej. Udział w nim jest nieodpłatny. Festiwal skierowany jest do zaproszonych twórców, zarówno polskich jak i zza granicy. Istnieje możliwość zgłaszania udziału w Festiwalu.

2. Prace zakwalifikowanych autorów będą równocześnie eksponowane w około 50 galeriach górnośląskich.

3. Festiwalowi towarzyszyć będą wykłady, prelekcje i pokazy multimedialne. Przewiduje się uroczyste otwarcie Festiwalu w Jastrzębiu-Zdroju (Miejski Ośrodek Kultury), Rybniku (Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach) i Katowicach (Biblioteka Śląska) oraz wernisaże wystaw autorskich w terminach ustalonych przez Galerie.

4. Organizatorzy planują wydanie wspólnego katalogu dla wszystkich wystaw (w wersji CD) będącego równocześnie prezentacją autorów biorących udział w Festiwalu i zawierającego teksty teoretyczne dotyczące fotografii otworkowej oraz zobowiązują się do opracowania strony internetowej Festiwalu.

II Regulamin Festiwalu:

1. Warunkiem wzięcia udziału jest nadesłanie drogą elektroniczną co najmniej 5 prac do kwalifikacji. Nie określa się tematyki, formy prac. Maksymalna wielkość pliku 2 Mb. Na podstawie tych zdjęć Komisja Artystyczna podejmie decyzję o kwalifikacji prac na Festiwal.

2. W zgłoszeniu należy podać również ilość i format prac, które mają być pokazane na Festiwalu oraz dołączyć krótkie CV artystyczne. Prosimy w tym celu nadesłać drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy, a jego wydruk załączyć do wysyłanych prac.

3. Do oceny poziomu prac zostanie powołana Komisja Artystyczna złożona z praktyków i teoretyków fotografii otworkowej.

4. Prace powinny być zamkniętymi cyklami, zestawami lub serią zdjęć. Format prac od 30x40 do 70x100 cm (wymiar zdjęć lub oprawy). Warunkiem niezbędnym jest, by prace wykonane zostały techniką otworkową (pinhole photography) i miały wysoki poziom. Prace oprawione, w nietypowych formatach i formie mogą być przyjmowane wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami (w momencie zgłaszania na Festiwal). Prace oprawione w szkło nie będą przyjmowane. Preferowane będą duże cykle (powyżej 10 zdjęć), wystawy, niepokazywane do tej pory w ramach OFFO.

5. Na Festiwal można nadsyłać także (oprócz prac festiwalowych) formy multimedialne (diaporamy, filmy, pokazy) oraz dłuższe teksty związane z techniką otworkową.

6. Autorzy zakwalifikowani do Festiwalu OFFO zobowiązani są do nadesłania 1 dodatkowej pracy na "OFFO objazdowe". Zasady "OFFO Objazdowego" poniżej.

7. Autorzy przystępując do OFFO wyrażają tym samym zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wszystkich nadesłanych przez siebie materiałów do celów promocyjnych Festiwalu.

8. Koszty przesyłki prac na Festiwal oraz ewentualnego przyjazdu na wernisaże pokrywają autorzy. Prace przesyłane na Festiwal powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu.

9. Prace Festiwalowe zostaną zwrócone autorom. W przypadku prac nadesłanych zza granicy, koszty odsyłki pokrywają autorzy. Termin zwrotu prac będzie zależny od cyklu wystawienniczego OFFO.

III OFFO Objazdowe:

1. Autorzy zobowiązani są do przesłania na adres organizatorów jednej pracy o wymiarach od 30x40 do 50x50 cm (wielkość zdjęć lub oprawy). Powinna, lecz nie musi nawiązywać do cyklu prezentowanego na Festiwalu. Praca ta będzie eksponowana na wystawie zbiorowej podczas Festiwalu, a w terminie późniejszym w ramach "OFFO Objazdowego" - wystawy pofestiwalowej, mającej na celu przekrojową prezentację dorobku artystów. Wystawę "Objazdową" będzie można zobaczyć w różnych ośrodkach na terenie całego kraju w okresie pomiędzy Festiwalami.

2. Po cyklu wystawienniczym prace z "OFFO Objazdowego" przechodzą na własność organizatorów, nie zostaną zwrócone autorom i będą przekazane do archiwum celem dalszych ekspozycji.

IV Uwagi końcowe:

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Przesłanie prac oraz wszelkich materiałów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie autora z uczestnictwa w OFFO.

2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Grupa Trzymająca OFFO.

Kontakt: offo@wp.pl
alternatywny adres: offo4@o2.pl
Adres: Galeria "Ciasna", ul. Katowicka 17/25, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

3. O ewentualnych zmianach autorzy zostaną powiadomieni przez organizatorów drogą elektroniczną.

Wstępny terminarz:

1. Zgłoszenie uczestnictwa (jak w punkcie II 1 i II 2 Regulaminu) oraz materiałów do katalogu i strony internetowej (1 praca w rozdzielczości 400 dpi, krótszy bok 800 pikseli, krótkie artystyczne CV, artykuły lub inne teksty): 30 V 2011.
2. Nadesłanie prac na Festiwal i "OFFO Objazdowe": 15 IX 2011.

V Organizatorzy OFFO 2011:

1. Grupa Trzymająca OFFO:

- Barbara Englender - Galeria "Ciasna", LTF
- Witold Englender - AFIAP, Galeria "Ciasna"
- Paweł Janczaruk - ZPAF, FRP
- Jakub Kaszuba - Jaworznicka "Szkoła Widzenia", LTF
- georgia Krawiec - ZPAF & EAF
- Krzysztof Łapka - Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
- Krzysztof Sowa - Jaworznicka "Szkoła Widzenia", LTF
- Tomasz "Falon" Jaworski - Stowarzyszenie Centrum Kultury Niezależnej "Pozytywka"

2. Grupa Szybkiego Reagowania OFFO:

- Aleksander Bakinowski - LTF, JKF "Niezależni"
- Oktawian Domagała - LTF
- Olga Kawalec-Olejniczak - LTF, Agencja Image
- Janusz Musiał - ZPAF, Okręg Śląski
- Barbara Panek-Sarnowska - FRP, LTF
- Jerzy Pawłowicz - PATÉ Media
- Ryszard Poprawski - LTF
- Agata Stasińska - Zamek Sztuk
- Wiesława Stasińska - Zamek Sztuk

3. Instytucje współpracujące, współorganizatorzy:

- Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
- Galeria "Ciasna" w Jastrzębiu-Zdroju
- Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
- Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju
- Stowarzyszenie Centrum Kultury Niezależnej "Pozytywka" w Jastrzębiu-Zdroju
- Biblioteka Śląska w Katowicach
- Muzeum Śląskie w Katowicach
- Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Śląski w Katowicach
- Grupa Artystyczna "Konar" w Rydułtowach

Karta zgłoszenia