VI Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej - OFFO 2015

Regulamin

I Wstęp:

1. VI Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej - OFFO 2015 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się w listopadzie 2015 roku na terenie Górnego Śląska.

2. Festiwal skierowany jest do twórców, zarówno polskich jak i zza granicy. Udział w nim jest nieodpłatny.

3. Prace zakwalifikowanych autorów będą równocześnie eksponowane w około 30 galeriach górnośląskich.

4. Festiwalowi towarzyszyć będą wykłady, prelekcje i pokazy multimedialne oraz Kramik Otworkowy (wymiana prac między przybyłymi na otwarcie uczestnikami). Uroczyste otwarcie Festiwalu odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju (Miejski Ośrodek Kultury) 6 XI 2015 i w Olzie (WDK) 7 XI 2015, wernisaże wystaw autorskich w terminach ustalonych przez Galerie.

5. Organizatorzy planują wydanie wspólnego katalogu dla wszystkich wystaw (w wersji DVD z książeczką) będącego równocześnie prezentacją autorów biorących udział w Festiwalu i zawierającego teksty teoretyczne dotyczące fotografii otworkowej oraz zobowiązują się do opracowania strony internetowej Festiwalu, a także rozpowszechniania informacji w mediach.

6. Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej OFFO ma charakter non-profit. Istnieje możliwość wsparcia festiwalu, za pośrednictwem portalu wspieramkulture.pl. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane na wydanie katalogu oraz materiałów promocyjnych. Akcja prowadzona w portalu wspieramkulture.pl ma charakter projektu specjalnego.

II Regulamin uczestnictwa w Festiwalu:

1.Prace, prezentowane w ramach OFFO, powinny być zamkniętymi cyklami, zestawami lub serią zdjęć. Format zdjęć od 30x40 do 70x100 cm (wymiar zdjęć lub passe-partout). Warunkiem niezbędnym jest, by prace wykonane zostały techniką otworkową (pinhole photography) i miały wysoki poziom artystyczny. Prace oprawione, w nietypowych formatach i formie mogą być przyjmowane wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami (w momencie zgłaszania na Festiwal). Prace, do których oprawy użyte zostało szkło, nie będą przyjmowane. Preferowane będą duże cykle (powyżej 10 zdjęć) i wystawy autorskie lub grupowe, niepokazywane do tej pory w ramach OFFO.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest nadesłanie drogą elektroniczną co najmniej 5 prac wykonanych techniką otworkową do kwalifikacji. Nie określa się tematyki, formy prac. Maksymalna wielkość pliku 1 Mb.

3. W zgłoszeniu należy podać również ilość, format i sposób oprawy prac (passe-partout i inne), które mają być pokazane na OFFO. Prosimy w tym celu nadesłać drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy, a jego wydruk załączyć do wysyłanych prac.

4. Do oceny poziomu zgłoszonych prac zostanie powołana Komisja Artystyczna złożona z praktyków i teoretyków fotografii otworkowej. O wynikach powiadomimy drogą elektroniczną.

5. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą zakwalifikować jedną pracę wyłącznie na wystawę "OFFO Objazdowe".

6. Autorzy zakwalifikowani do udziału w festiwalu zobowiązani są do udostępnienia materiałów do katalogu i strony internetowej (1 praca w rozdzielczości 300 dpi, dłuższy bok 1200 pikseli, krótkie artystyczne CV, opcjonalnie artykuły lub inne teksty).

7. Wszyscy Autorzy zakwalifikowani do OFFO zobowiązani są do nadesłania 1 dodatkowej pracy na "OFFO objazdowe". Zasady "OFFO Objazdowego" są podane punkcie III Regulaminu.

8. Na Festiwal można nadsyłać także formy multimedialne (diaporamy, filmy, pokazy) związane tematycznie z fotografia otworkową.

Po uzgodnieniu z organizatorami istnieje możliwość nadesłania tylko pracy multimedialnej, ale pod warunkiem przesłania zdjęcia na "OFFO Objazdowe" i zastosowania się do pozostałych punktów Regulaminu. Multimedia w formatach innych niż .exe lub .avi nie będą przyjmowane.

9. Autorzy, biorąc udział w OFFO, wyrażają tym samym zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wszystkich nadesłanych przez siebie materiałów do celów promocyjnych Festiwalu.

10. Koszty przesyłki prac na Festiwal oraz ewentualnego przyjazdu na wernisaże pokrywają autorzy. Prace przesyłane na Festiwal powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu.

11. Prace Festiwalowe zostaną zwrócone autorom (z wyj. pkt. III). W przypadku prac nadesłanych zza granicy oraz przesyłek wielkogabarytowych, koszty odsyłki pokrywają autorzy. Termin zwrotu prac będzie zależny od cyklu wystawienniczego OFFO.

III OFFO Objazdowe:

1. Autorzy zobowiązani są do przesłania na adres organizatorów jednej, nieoprawionej, pracy o wymiarach od 30x30 do 50x50 cm (wielkość zdjęć lub passe-partout). Powinna nawiązywać do cyklu prezentowanego na Festiwalu. Praca ta będzie eksponowana na wystawie zbiorowej podczas Festiwalu, a w terminie późniejszym, w ramach "OFFO Objazdowego" - wystawy pofestiwalowej, w różnych ośrodkach na terenie kraju.

2. Po cyklu wystawienniczym prace z "OFFO Objazdowego" przechodzą na własność organizatorów i będą przekazane do archiwum celem dalszych ekspozycji.

IV Uwagi końcowe:

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Przesłanie prac oraz wszelkich materiałów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie autora z uczestnictwa w OFFO.

2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Grupa Trzymająca OFFO.

Kontakt: offo@wp.pl
alternatywny adres: offo6@o2.pl
Adres: Galeria "Ciasna", ul. Katowicka 17/25, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Strona internetowa: OFFO.dl.pl
Profile w mediach społecznościowych:
www.facebook.com/OFFO.Festiwal

Adres projektu na wspieramkulture.pl:
http://wspieramkulture.pl/projekt/757-6-Ogolnopolski-Festiwal-Fotografii-Otworkowej-OFFO

3. O ewentualnych zmianach autorzy zostaną powiadomieni przez organizatorów drogą elektroniczną.

V Terminarz:

1. Zgłoszenie uczestnictwa (jak w punkcie II Regulaminu) oraz materiałów do katalogu i strony internetowej: 30 V 2015. 2. Nadesłanie prac na Festiwal i "OFFO Objazdowe": 21 VIII 2015. 3. Nieprzestrzeganie powyższych terminów skutkuje usunięciem z listy uczestników Festiwalu.

Organizatorzy VI OFFO 2015:

1. Grupa Trzymająca OFFO:

- Barbara Englender - Galeria "Ciasna", LTF
- Witold Englender - AFIAP, Galeria "Ciasna"
- Jakub Kaszuba - Jaworznicka "Szkoła Widzenia", LTF
- georgia Krawiec - ZPAF
- Krzysztof Łapka - Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
- Krzysztof Sowa - Jaworznicka "Szkoła Widzenia", LTF

Konsultacje: Paweł Janczaruk - ZPAF, FRP, Tylko Fotografia - Prawdziwa Szkoła Fotografii

2. Grupa Szybkiego Reagowania OFFO:

- Aleksander Bakinowski - LTF
- Bolesław "Dymbol" Dymiński - permanentnie niezrzeszony
- Olga Kawalec-Olejniczak - LTF, Agencja Image
- Janusz Musiał - ZPAF Okręg Dolnośląski (Nasz Człowiek w Katowicach)
- Jerzy Pawłowicz - PATÉ Media
- Wojciech Potocki - niezrzeszony (Nasz Człowiek we Wrocławiu)
- Wiesława Stasińska - Zamek Sztuk

3. Instytucje współpracujące, współorganizatorzy:

- Galeria "Ciasna" w Jastrzębiu-Zdroju
- Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
- WDK w Olzie
- Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
- Biblioteka Śląska w Katowicach
- Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Śląski w Katowicach
- Ag.neT PPHU fotociemnia.pl w Poznaniu

Karta zgłoszenia